Autopožičovňa Košice Letisko    Autopožičovňa Košice Letisko
Autopožičovňa snv

Obchodné podmienky
 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI  AUTO PEPE , s.r.o. PRE PRENÁJOM

VOZIDIEL

 

 1. Vznik zmluvy o nájme dopravného prostriedku

 

 

 1. Povinnosti prenajímateľa

 

Prenajímateľ sa zaväzuje:

 

 1. Povinnosti a zodpovednosť nájomcu

 

Nájomca je povinný najmä:

       odcudzeniu.

V prípade odcudzenia vozidla sa nájomca podieľa na vzniknutej škode spoluúčasťou vo výške 8 % z hodnoty vozidla, ktorú malo vozidlo v čase jeho odcudzenia. Výška spoluúčasti sa môže zmeniť v prípade zmeny príslušnej poistnej zmluvy, čo nájomca berie na vedomie a súhlasí s tým.

      odcudzenie, eventuálne prípadné poškodenie vozidla pri pokuse o ich odcudzenie zodpovedá nájomca vozidla.

 

      V prípade, že tak nájomca neurobí, ručí za spôsobené škody v plnej výške bez ohľadu na zakúpené poistenie. V  prípade, že spôsobené poškodenie nie je kryté poistnou zmluvou, je Nájomca v plnej miere zodpovedný za náhradu škody voči Prenajímateľovi bez ohľadu na zakúpené poistenia a to vrátane ušlého zisku až po úplné odstránenie závady. Obe zmluvné strany sa dohodli, že na vyčíslenie škody na vozidle je okrem skutočných nákladov možné použiť špecializovaný kalkulačný softvér, bežne používaný poisťovňami na vyčíslenie nákladov na opravy a táto kalkulácia v plnej miere nahrádza preukazovanie skutočných nákladov na opravu vozidla.

 

         Nájomca je zodpovedný:

 Rovnako zodpovedá nájomca za pokuty a sankcie, ktoré hradí on sám na vlastné náklady. V prípade vzniku poistnej             udalosti bude výška škody, ktorú je nájomca povinný prenajímateľovi uhradiť, znížená o plnenie zo strany poisťovne, ale to len v tých prípadoch, ak poisťovňa poistnú udalosť zlikviduje v prospech prenajímateľa a zašle mu na jeho účet finančné prostriedky.

 

 1. Nájomné a jeho splatnosť

 

       predovšetkým na výšku poistného, cestnej dane a pod., ktoré nebolo v čase uzavretia nájomnej zmluvy možné      predpokladať. Takúto zmenu nájomného je prenajímateľ povinný písomne oznámiť nájomcovi. Nájomca je oprávnený  najneskôr do troch dní od obdŕžania písomného oznámenia prenajímateľa o zmene výšky nájomného zmluvu z tohto dôvodu  okamžite písomne vypovedať a vrátiť predmet nájmu ku dňu účinnosti výpovede prenajímateľovi. Výpoveď je účinná dňom, kedy písomná výpoveď bude prenajímateľovi doručená. Pokiaľ nájomca vo vyššie uvedenej lehote zmluvu o nájme dopravného prostriedku nevypovie, má sa za to, že so zvýšením nájomného súhlasí a zaväzuje sa zaplatiť zvýšenú cenu nájmu podľa nového cenníka prenajímateľa odo dňa doručenia tohto oznámenia o zvýšení nájomného, pokiaľ v tomto oznámení nie je uvedený neskorší dátum účinnosti zvýšenia nájomného.

 

 1. Kaucia

 

 

 1. Skončenie nájmu

 

 

                tejto zmluvy,

 1. ak nájomca napriek písomnej výstrahe užíva motorové vozidlo alebo trpí jeho užívanie takým spôsobom, že prenajímateľovi vzniká škoda alebo mu hrozí škoda,
 2. ak nájomca poruší záväzok alebo povinnosť vyplývajúcu mu z tejto

       rovnakej kvality a parametrov.

       nájomcovi len na adresu uvedenú v nájomnej zmluve.

 

 1. Osobitné ustanovenia

 

 

 1. Záverečné ustanovenia

 

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky prenájmu boli aktualizované a skontrolované 03.01.2020.

 

 

 

 

 

……………………………………………                                                             ……………………….….………………………. nájomca                                                                                                                      prenajímateľ – Auto Pepe, s.r.o.

 

 

 

 1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV (ku 03.01.2020)

 

V tomto dokumente zverejňujeme informácie o ochrane osobných údajov, účely použitia osobných údajov, informácie

o spracovávaní osobných údajov a o ich ochrane a o právach zákazníkoch.

 

 

Sú to všetky informácie, ktoré jednoznačne identifikujú osobu. Teda údaje konkrétnej osoby alebo údaje, za pomoci ktorých možno osobu jednoznačne identifikovať.

 

V spoločnosti Hotcar s.r.o. sa za osobné údaje, ktoré sú potrebné ku zmluvám o predaji a prenájme považujú:

Tieto údaje chránia našu spoločnosť v prípade poistnej udalosti alebo iných nepredvídaných udalostí, neplnenia záväzkov zákazníka či pri odcudzení alebo spreneverení vozidla. Údaje nebudú prenášané mimo EÚ ani mimo hranice Slovenskej

republiky, príp. krajiny v rámci EÚ, do ktorej dotknutý zákazník vycestoval.

Spoločnosť Hotcar s.r.o. si môže od zákazníka vyžiadať kópiu vodičského preukazu a to pre účely riešenia poistnej udalosti.

 

 

Spracúvanie osobných údajov je zákonné, ak sa vykonáva na základe aspoň jedného z týchto právnych základov:

osoby

údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa; tento právny základ sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh

 

*V tomto prípade sa spracovávaním údajov rozumie zhromažďovanie údajov pre účely:

 

Bez súhlasu o spracovaní osobných údajov nie je možné vytvoriť v našej spoločnosti objednávku a teda ani kúpiť alebo prenajať si vozidlo alebo uskutočniť akúkoľvek inú službu.

 

 

Spracúvanie osobných údajov prebieha po dobu trvania zmluvného vzťahu. Údaje sú zároveň použité pre vedenie účtovníctva vo fakturačnom systéme, do ktorého majú prístup zamestnanci firmy Hotcar s.r.o. a osoba zodpovedná za vedenie účtovníctva.

Tieto údaje zotrvávajú vo fakturačnom systéme minimálne po dobu odovzdania daňového priznania za predchádzajúci účtovný rok a maximálne po dobu, kým zákazník požiada o výmaz týchto údajov. Údaje môžu byť v systéme uložené aj po dobu, kým nie je faktúra uhradená, resp. kým má zákazník v spoločnosti nesplnené záväzky. Zákazník môže súhlasiť s archivovaním údajov pre budúce objednávky.

 

Prístup k poskytnutým osobným údajom bude mať zamestnanec spoločnosti Cars&Transport, s.r.o., ktorý pracuje s účtovným programom

 

 

a interným programom pre spracúvanie objednávok a osoba zodpovedná za vedenie účtovníctva. Tieto osoby sú zverejnené

v Prílohe 1.

 

 

Zákazník má právo prístupu k svojim osobným údajom vedeným v spoločnosti Cars&Transport, s.r.o. Naša spoločnosť na požiadanie zákazníka poskytne tomuto zákazníkovi všetky osobné údaje, ktoré o ňom má vedené.

 

 

Zákazník môže požiadať o aktualizáciu osobných údajov v prípade zmeny mena, adresy alebo ktoréhokoľvek iného osobného údaja. Ak má zákazník splnené všetky záväzky voči spoločnosti Cars&Transport, s.r.o. a prebehla doba na podanie daňového priznania za predchádzajúci kalendárny rok, zákazník môže požiadať o výmaz týchto údajov.

 

 

Ak ste našej spoločnosti poskytli svoje osobné údaje, môžete nás požiadať, aby sme vaše údaje presunuli do inej spoločnosti.

 

 

Právo na podanie sťažnosti môžete uplatniť v prípade, že máte pocit, že vaše údaje spracúvame neoprávnene alebo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Sťažnosť proti nami vykonávanému spracovaniu osobných údajov môžete podať na Úrade na ochranu osobných údajov na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Objednávky, faktúry a zmluvy sú uchovávané v šanónoch v uzamknutej skrinke v kancelárii, ktorá je chránená heslom. Prístup do kancelárie majú zamestnanci firmy, ktorí sú uvedení v Prílohe 1. Každý zamestnanec má svoj vlastný kód, ktorým sa dá jednoducho identifikovať.

 

Elektronické dokumenty

Elektronicky vytvorené faktúry sa nachádzajú vo fakturačnom systéme iKros, do ktorého majú prístup zamestnanci firmy, ktorí sú uvedení v Prílohe 1. Každý zamestnanec má vytvorený vlastný prístup so svojím menom a heslom. Elektronické zmluvy sú uchovávané aj v PC zamestnanca, ktorý danú zmluvu vystavil. Takýto PC je chránený heslom a má k nemu prístup len daný zamestnanec. Elektronické objednávky sa nachádzajú aj v internom systéme spoločnosti Cars&Transport, s.r.o. Prístup ku ním majú zamestnanci uvedení v Prílohe 1. Každý zamestnanec má vytvorený vlastný prístup so svojím menom a heslom. Prístup ku ním má aj administrátor webstránky, ktorý nie je oprávnený s týmito údajmi pracovať, resp. ich ukladať, archivovať alebo šíriť, rovnako ako žiadny iný zamestnanec.

 

 

 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

 

 Zákon č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov publikovaný v Zbierke zákonov SR

 

Zákazník podľa dokumentu o Ochrane osobných údajov spoločnosti Hotcar s.r.o. svojím podpisom udeľuje súhlas so

spracovávaním osobných údajov pre účely:

 

 

 

……………………………………………                                                             ……………………….….………………………. nájomca                                                                                                                        prenajímateľ – Cars&Transport,s.r.o

 

 
Všetky naše novinky a ponuky na jednom mieste!


Vyplnením rezervačného formulára udeľujete súhlas so spracovávaním osobných údajov v zmysle ustanovení Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov publikovaný v Zbierke zákonov SR

©2019-2020 Všetky práva vyhradené autopožičovna RentCarSNV | o tento web sa stará domarstudio.sk