Autopožičovňa Košice Letisko    Autopožičovňa Košice Letisko
Autopožičovňa snv

GDPR
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Čo sú osobné údaje

Sú to všetky informácie, ktoré jednoznačne identifikujú osobu. Teda údaje konkrétnej osoby alebo údaje, za pomoci ktorých možno osobu jednoznačne identifikovať.

V spoločnosti Cars – Transport, s.r.o. sa za osobné údaje, ktoré sú potrebné ku zmluvám o predaji a prenájme považujú:

Tieto údaje chránia našu spoločnosť v prípade poistnej udalosti alebo iných nepredvídaných udalostí, neplnenia záväzkov zákazníka či pri odcudzení alebo spreneverení vozidla. Údaje nebudú prenášané mimo EÚ ani mimo hranice Slovenskej republiky, príp. krajiny v rámci EÚ, do ktorej dotknutý zákazník vycestoval.

Spoločnosť Cars – Transport, s.r.o. si môže od zákazníka vyžiadať kópiu vodičského preukazu a to pre účely riešenia poistnej udalosti.

 

Spracúvanie osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov je zákonné, ak sa vykonáva na základe aspoň jedného z týchto právnych základov:

*V tomto prípade sa spracovávaním údajov rozumie zhromažďovanie údajov pre účely:

- spracúvanie objednávok a vystavovanie faktúr a zmlúv o predaji a prenájme

- zasielanie pošty a elektronickej pošty

- vedenie účtovníctva

- zasielanie reklamných ponúk

- telefonická komunikácia so zákazníkom v prípade potreby doplnenia údajov do objednávky

Bez súhlasu o spracovaní osobných údajov nie je možné vytvoriť v našej spoločnosti objednávku a teda ani kúpiť alebo prenajať si vozidlo alebo uskutočniť akúkoľvek inú službu.

 

Lehoty spracovávania údajov

Spracúvanie osobných údajov prebieha po dobu trvania zmluvného vzťahu. Údaje sú zároveň použité pre vedenie účtovníctva vo fakturačnom systéme, do ktorého majú prístup zamestnanci firmy Cars – Transport, s.r.o. a osoba zodpovedná za vedenie účtovníctva. Tieto údaje zotrvávajú vo fakturačnom systéme minimálne po dobu odovzdania daňového priznania za predchádzajúci účtovný rok a maximálne po dobu, kým zákazník požiada o výmaz týchto údajov. Údaje môžu byť v systéme uložené aj po dobu, kým nie je faktúra uhradená, resp. kým má zákazník v spoločnosti nesplnené záväzky. Zákazník môže súhlasiť s archivovaním údajov pre budúce objednávky.

 

Prístup k osobným údajom

Prístup k poskytnutým osobným údajom budú mať zamestnanci spoločnosti Cars – Transport,  s.r.o., ktorí pracujú s účtovným programom a interným programom pre spracúvanie objednávok a osoba zodpovedná za vedenie účtovníctva. Tieto osoby sú zverejnené v Prílohe 1.

 

Kontrola osobných údajov

Zákazník má právo prístupu k svojim osobným údajom vedeným v spoločnosti Cars – Transport,  s.r.o. Naša spoločnosť na požiadanie zákazníka poskytne tomuto zákazníkovi všetky osobné údaje, ktoré o ňom má vedené.

 

Aktualizácia a výmaz osobných údajov

Zákazník môže požiadať o aktualizáciu osobných údajov v prípade zmeny mena, adresy alebo ktoréhokoľvek iného osobného údaja. Ak má zákazník splnené všetky záväzky voči spoločnosti Cars – Transport,  s.r.o. a prebehla doba na podanie daňového priznania za predchádzajúci kalendárny rok, zákazník môže požiadať o výmaz týchto údajov.

 

Presun údajov

Ak ste našej spoločnosti poskytli svoje osobné údaje, môžete nás požiadať, aby sme vaše údaje presunuli do inej spoločnosti.

 

Podanie sťažnosti

Právo na podanie sťažnosti môžete uplatniť v prípade, že máte pocit, že vaše údaje spracúvame neoprávnene alebo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Sťažnosť proti nami vykonávanému spracovaniu osobných údajov môžete podať na Úrade na ochranu osobných údajov na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

 

Ochrana pred zneužitím osobných údajov

Osobné údaje sú chránené pred zneužitím.

Písomné dokumenty

Objednávky, faktúry a zmluvy sú uchovávané v šanónoch v uzamknutej skrinke v kancelárii, ktorá je chránená heslom. Prístup do kancelárie majú zamestnanci firmy, ktorí sú uvedení v Prílohe 1. Každý zamestnanec má svoj vlastný kód, ktorým sa dá jednoducho identifikovať.

Elektronické dokumenty

Elektronicky vytvorené faktúry sa nachádzajú vo fakturačnom systéme Profit, do ktorého majú prístup zamestnanci firmy, ktorí sú uvedení v Prílohe 1. Každý zamestnanec má vytvorený vlastný prístup so svojím menom a heslom. Elektronické zmluvy sú uchovávané aj v PC zamestnanca, ktorý danú zmluvu vystavil. Takýto PC je chránený heslom a má k nemu prístup len daný zamestnanec. Elektronické objednávky sa nachádzajú aj v internom systéme spoločnosti Cars – Transport,  s.r.o. Prístup ku ním majú zamestnanci uvedení v Prílohe 1. Každý zamestnanec má vytvorený vlastný prístup so svojím menom a heslom. Prístup ku ním má aj administrátor webstránky, ktorý nie je oprávnený s týmito údajmi pracovať, resp. ich ukladať, archivovať alebo šíriť rovnako ako žiadny iný zamestnanec.

 

Legislatíva

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

Zákon č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov publikovaný v Zbierke zákonov SR
Všetky naše novinky a ponuky na jednom mieste!


Vyplnením rezervačného formulára udeľujete súhlas so spracovávaním osobných údajov v zmysle ustanovení Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov publikovaný v Zbierke zákonov SR

©2019-2020 Všetky práva vyhradené autopožičovna RentCarSNV | o tento web sa stará domarstudio.sk